Hãy thử bài kiểm tra chính trị
+

Chính sách của Conservative People’s Party’s về science vấn đề science

Ứng cử viên

Chủ đề

Khoa học  ›  Bắt buộc Tiêm chủng

Chính phủ có nên yêu cầu trẻ em được chủng ngừa cho các bệnh có thể phòng ngừa được không?

CPP>CPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng

Khoa học  ›  Năng lượng hạt nhân

Bạn có ủng hộ việc sử dụng năng lượng hạt nhân không?

CPP>CPP  Cơ sở hỗ trợ của ĐảngVâng


Niềm tin chính trị của bạn tương tự như thế nào với các chính sách của Conservative People’s Party’s ? Làm bài kiểm tra chính trị để tìm hiểu.

Dansk Ngôn ngữ tiếng Việt]